Abonnementsvoorwaarden abonnement Marketing voor Schoonheidssalons

1. Algemeen

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot het online platform op het domein www.marketingvoorschoonheidssalons.nl die in eigendom is en wordt uitgegeven door UP Dienstverlening te Agnes van Leeuwenberchstraat 4b, 3515AZ Utrecht, Kamer van Koophandel-nummer 08210476, btw-nummer NL0288.20599.B02, hierna ook te noemen “Marketing voor Schoonheidssalons”.

1.2 Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4 Marketing voor Schoonheidssalons blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van haar diensten op enig moment te staken. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door Marketing voor Schoonheidssalons kunnen niet worden vergoed. In de wet is opgenomen dat zakelijke contracten per termijn mogen worden verlengd. Wij hanteren alleen jaarlijkse contracten die per jaar zullen worden verlengd.

1.5 Marketing voor Schoonheidssalons is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.6 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen gaan binnen 24 uur in nadat de abonnee de betaling of de aanvraag van automatische incasso heeft voldaan.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen twaalf maanden geen abonnement heeft gehad. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

3. Welkomstgeschenken

3.1 Aanbiedingen van welkomstgeschenken zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een welkomstgeschenk niet meer op voorraad is, wordt de abonnee hierover door Marketing voor Schoonheidssalons geïnformeerd. In dat geval heeft de abonnee de keuze om hetzij een ander welkomstgeschenk te kiezen, hetzij de korting te genieten welke gelijktijdig met de aanbieding van het niet meer leverbare welkomstgeschenk is aangeboden.

3.2 Het welkomstgeschenk wordt binnen twee weken na de betaling of de aanvraag van automatische incasso verzonden. Indien levering onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarover geïnformeerd.

3.3 Eventuele gebreken aan geleverde welkomstgeschenken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na levering aan Marketing voor Schoonheidssalons schriftelijk (via mail of brief) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde termijn is gedaan, heeft Marketing voor Schoonheidssalons het recht om de klacht niet in behandeling te nemen.

3.4 Marketing voor Schoonheidssalons kan niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

3.5 Marketing voor Schoonheidssalons is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

4. Abonnementstermijn, opzegging

4.1 Tenzij anders vermeld wordt een abonnement aangegaan voor één jaar (= 52 weken, 12 maanden) (“Abonnementstermijn”). Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement gedurende de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk één maand voor de ingang van  de nieuwe abonnementstermijn Marketing voor Schoonheidssalons over deze opzegging moet berichten. Dit kan via info@marketingvoorschoonheidssalons.nl

4.2 Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee met in achtneming van de opzegtermijn een bericht te sturen naar Marketing voor Schoonheidssalons. Dit kan schriftelijk (per brief) of e-mail naar info@marketingvoorschoonheidssalons.nl. Voor contactgegevens zie de contactgegevens op de website.

5. Betaling

5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, factuur met eigen overschrijving of na betaling via de website). Bij het aangaan van een abonnement machtigt u Marketing voor Schoonheidssalons om het factuurbedrag van uw rekening af te schrijven. Bij het aangaan van een abonnement geldt deze machtiging ook voor het abonnementsgeld voor de eventuele volgende periodes. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u op onze website.

5.2 Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Marketing voor Schoonheidssalons gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen door toegang tot de website te ontzeggen, alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragen aan een incassobureau.

5.3 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en exclusief btw.

5.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt op de website en via de mail bekendgemaakt.

5.5 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.

6. Persoonsgegevens

6.1 Marketing voor Schoonheidssalons is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om;

  • uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Marketing voor Schoonheidssalons en de abonnee;
  • om een administratie bij te houden van alle abonnees;
  • en om relevante aanbiedingen te doen van Marketing voor Schoonheidssalons.

6.2 Marketing voor Schoonheidssalons respecteert de privacy van haar abonnees, en zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Marketing voor Schoonheidssalons.

7. Klachten

7.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Marketing voor Schoonheidssalons. Marketing voor Schoonheidssalons zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Marketing voor Schoonheidssalons is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Marketing voor Schoonheidssalons geleverde dienst, tenzij Marketing voor Schoonheidssalons aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

8.2 Marketing voor Schoonheidssalons is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Marketing voor Schoonheidssalons gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Marketing voor Schoonheidssalons, oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Marketing voor Schoonheidssalons, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Marketing voor Schoonheidssalons. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Marketing voor Schoonheidssalons. Marketing voor Schoonheidssalons is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan drie maanden na de levering van het welkomstgeschenk is ontstaan en die niet binnen veertien dagen na openbaring schriftelijk aan Marketing voor Schoonheidssalons is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Marketing voor Schoonheidssalons de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

8.3 Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Marketing voor Schoonheidssalons aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Marketing voor Schoonheidssalons en abonnee.

9. Slotbepalingen

9.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze abonnementsvoorwaarden van Marketing voor Schoonheidssalons zijn kosteloos te verkrijgen via de website.

UP Dienstverlening / Marketing voor Schoonheidssalons
Agnes van Leeuwenberchstraat 4b
3515AZ Utrecht

Telefoon: 06 272 086 60
E-mail: info@marketingvoorschoonheidssalons.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09:00-18:00